geospectrum.pl
geospectrum.pl
English (United Kingdom)
Strona główna

Firma GeoSpectrum wykonuje usługi w zakresie geofizyki inżynierskiej, geologii, geotechniki oraz analiz stateczności metodami analitycznymi i numerycznymi. Geofizyka będąca dziedziną nauk ścisłych, dzięki wykorzystaniu praw fizyki, daje odpowiedź o charakterze, strukturze i parametrach badanego ośrodka. Badania geofizyczne pozwalają uzyskać ciągłe odwzorowanie zmian strukturalnych oraz parametrów geomechanicznych w badanym ośrodku, bez konieczności wykonywania robót geologicznych np. wierceń, odkrywek.

W ramach badań geofizycznych Firma wykonuje badania: metodą georadarową (w tym innowacyjną metodą przestrzennego 3D skanowania podłoża techniką georadaru), płytkie inżynierskie badania sejsmiczne (refrakcyjne, aktywne MASW 1D/2D/3D; pasywne MAM/ReMi 1D, tomografia refrakcyjna, profilowania prędkości - uphole, downhole, crosshole), elektromagnetyczne dipolowe indukcyjne, geofizyka elektrooporowa (geoelektryczne - sondowania SGE, profilowania, tomografia), mikrograwimetryczne. Celem takich badań jest szczegółowe rozpoznanie najbardziej przypowierzchniowej strefy ośrodka geologicznego (gruntów, skał, obiektów inżynieryjnych) pod kątem jego struktury oraz stanu geomechanicznego.

GeoSpectrum - pomiary sejsmiczne trójskładowe 3C na wałach przeciwpowodziowychBadania takie znajdują praktyczne zastosowanie w takich dziedzinach jak: geologia inżynierska (np. skarpy, osuwiska, nasypy, pod kątem określenia płaszczyzn poślizgu i stateczności), budownictwo wielkokubaturowe i liniowe (rewitalizacja, modernizacja, studium linii kolejowej), farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, tunele komunikacyjne drogowe i kolejowe, drogi, autostrady, szlaki kolejowe, rurociągi, przewierty sterowane HDD i wiercenia kierunkowe, pasy startowe, płyty postojowe, drogi kołowania), inżynieria środowiska, hydrotechnika (wały przeciwpowodziowe), ochrona środowiska (zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi, solankami, odciekami itp.), górnictwo (ocena zagrożenia tąpaniami, podziemnymi pustkami będacych efektem płytkiej eksploatacji górniczej oraz zjawisk krasowych, rozluźnień i stref osłabienia podłoża, rozpoznanie ciągłości pokładów, okonturowanie złoża), archeologia (krypty, grobowce, tunele, korytarze, resztki murów i fundamentów). Więcej...

Dodatkowo firma prowadzi doradztwo w doborze geofizycznych metod badawczych i zakresu prac dla optymalnego rozwiązania konkretnych zadań inżynierskich.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

 
Nowości
GeoSpectrum - Sejsmika otworowa GeoSpectrum - Diagnostyka Nawierzchni GeoSpectrum - Projekty unijne
Na skróty
GeoSpectrum - Geofizyka Poszukiwawcza GeoSpectrum - Obliczenia Kubatury GeoSpectrum - MASW GeoSpectrum - Georadar GeoSpectrum - Badania Podłoża GeoSpectrum - Górnictwo i Geologia


Powered by afresh mediaafresh media