BADANIA GEORADAROWE TECHNIKĄ PROFILOWANIA

Technika profilowania georadarowego, zwana również profilowaniem refleksyjnym jest najprostszą techniką georadarową. Polega ona na analizie struktury badanego ośrodka za pomocą pojedynczych przekrojów, których lokalizacja jest projektowana przed rozpoczęciem pomiaru, w zależności od warunków terenowych. Podczas badań georadarowych sygnał tłumi się wraz ze wzrostem głębokości, a minerały ilaste dodatkowo potęgują to zjawisko. W efekcie skuteczność georadaru silnie ograniczają utwory gliniaste lub pylaste oraz nasycenie gruntów wodą.

GeoSpectrum - Profilowania georadarowe

Technika profilowania doskonale sprawdza się do wykrywania granic geotechnicznych, gdzie ośrodki różnią się od siebie tzw. stałą dielektryczną. Anteny georadarowe o niższych częstotliwościach, których zasięg głębokościowy jest większy a rozdzielczość pionowa mniejsza, stosuje się do badań geologicznych lub lokalizacji większych obiektów na  głębokościach do kilkunastu metrów p.p.t. Odpowiednio wysokoczęstotliwościowe anteny georadarowe o małym zasięgu lecz dużej rozdzielczości, stosuje się do wykrywania granic geotechnicznych w budowie infrastruktury transportowej jak drogi, drogi ekspresowe, autostrady, szlaki kolejowe.

Główną zaletą płytkich profilowań georadarowych, w odróżnieniu od innych metod geofizycznych, jest stosunkowo dobre odwzorowanie struktury ośrodka. Ukazuje ono wszelkiego rodzaju anomalie strukturalne w stosunku do otoczenia. Może to być strefa spękań, uskoków, kamieni, krypt, infrastruktury lub może wskazywać miejsca „naruszonego” gruntu.

W wielu przypadkach analiza ośrodka nie jest precyzyjna bez konieczności wykonania profilowań kilkoma antenami o różnych parametrach. Ich wzajemna korelacja pozwala również na dokładniejsze wykluczenie zakłóceń. Dostępne są zestawy georadarowe, które posiadają więcej niż jedną antenę. Wykonując profilowanie takim zestawem nie ma potrzeby wykonywać kilku pokrywających się profili różnymi antenami, gdyż georadarowy zestaw wielokanałowy zrobi to podczas jednego przebiegu.

Bardziej zaawansowaną odmianą tej metody geofizycznej jest mapowanie georadarowe. Należy pamiętać, że poszukiwania obiektów podziemnych lub inna analiza georadarowa często wymaga zbadania jakiegoś obszaru. Mapowanie poprzez wykonanie serii równoległych profilowań pozwoli na interpolowanie wyników pomiędzy kolejnymi profilami, a sam wynik przedstawi w postaci map na wybranych poziomach głębokościowych. Więcej…

Przykładowe zastosowania metody georadarowej techniką profilowania:

 • Lokalizacja obiektów takich jak: tunele, płytkie wyrobiska górnicze: szyby, szybiki, chodniki i inne rodzaje struktur podziemnych (kanały, kolektory, zbiorniki, betonowe płyty i kolumny, fundamenty, pale itp.). Więcej…
 • Planowanie i utrzymywanie sieci kablowych i rurociągowych,
 • Badanie struktur mostów, wiaduktów, stropów i murów,
 • Diagnostyka nawierzchni i podłoża: drogi, autostrady, linie kolejowe, pasy startowe i postojowe lotniska. Więcej…
 • Ocena rozmieszczenia warstw podkładowych np. żwiru. Więcej…
 • Wykrywanie pustek pogórniczych i krasowych, kawern, zapadlisk i osiadań. Więcej…
 • Klasyfikacja podłoża, rozwarstwienia i segmentacja pokładów. Więcej…
 • Analiza położenia zwierciadła wód gruntowych,
 • Płytkie analizy litologiczne i stratygraficzne. Więcej…
 • Charakterystyka systemu ścięć i spękań skał i betonu,
 • Wsparcie prac archeologicznych.

Nasza oferta