Strona główna | Baza wiedzy | Badania geofizyczne | Badania grawimetryczne

BADANIA GRAWIMETRYCZNE

Badania geofizyczne metodą grawimetryczną bazują na zmienności pola grawitacyjnego (przyciągania) Ziemi, w zależności od jej budowy. Istotą metody jest to, że każda niejednorodność w rozkładzie gęstości ośrodka skalnego generuje swoje własne pole grawitacyjne. Tym samym rozkład wartości siły ciężkości uzależniony jest przede wszystkim od różnicy gęstości objętościowych skał ją budujących oraz otoczenia. Rozkład ten zależy także od rozmiarów, kształtu i głębokości występowania tej niejednorodności (inaczej ciało zaburzające). Takimi ciałami są np. różne struktury geologiczne i formy antropogeniczne jak: uskoki, pustki, wymycia i deformacje nieciągłe powierzchni terenu. Zastosowanie metody w wersji inżynierskiej zwanej mikrograwimetrią daje szczególnie pozytywne rezultaty w wykrywaniu pustek występujących w górotworze wraz z prognozowaniem ich ekspansji ku powierzchni terenu i zagrożeniu powstawaniem deformacji nieciągłych w postaci lejów zapadliskowych i progów. W rejonach występowania takich pustek i stref spękań i rozluźnień generowane są ujemne anomalie grawimetryczne.

Badania grawimetryczne wykonywane są najczęściej w wersji:

  • zdjęć profilowych
  • zdjęć powierzchniowych.
GeoSpectrum - Idea pomiarów grawimetrycznych

Obserwacje mikrograwimetryczne na punktach pomiarowych wykonywane są z wykorzystaniem instrumentów zwanych grawimetrami np. Autograv CG-5 produkcji Scintrex Ltd Kanada. Pomiary polowe wymagają wprowadzenia szeregu poprawek mających decydujące znaczenie na wyniki końcowe. Wynikiem badań grawimetrycznych jest mapa rozkładu anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera oraz mapa anomalii resztkowych.

GeoSpectrum - Mapa anomalii resztkowych siły ciężkości

Metoda mikrograwimetryczna jest powszechnie wykorzystywana do:

   • oceny zagrożenia powierzchni deformacjami na terenach pogórniczych, Więcej…
   • wykrywania „wędrujących” pustek naturalnych i antropogenicznych,
   • wykrywania nieudokumentowanych i niezlikwidowanych wyrobisk: szybów, szybików, sztolni, dukli, nadsięwłomów,
   • poszukiwań złóż kopalin,
   • lokalizacji uskoków,
   • lokalizacji podziemnych pomieszczeń, piwnice, komór, tuneli i korytarzy, katakumb, krypt i grobowców.
 • Nasza oferta