Wyniki sondowania statycznego z pomiarem ciśnienia porowego