Strona głównaOferta | Budownictwo | Tunele komunikacyjne

TUNELE KOMUNIKACYJNE

Dla potrzeb wstępnego rozpoznania geologicznego w aspekcie projektowania tuneli komunikacyjnych, szczególnie w warunkach fliszu karpackiego, wykorzystywane są geofizyczne metody badawcze. Metody takie są wystarczające na etapie opracowywania np. studium wykonalności inwestycji oraz wstępnych koncepcji projektowych. Umożliwiają one wstępne rozpoznanie górotworu i jego klasyfikację natomiast wyniki tych badań są przydatne w optymalnym zaprojektowaniu zasadniczych prac geologicznych oraz stanowią ich istotne uzupełnienie. Z punktu widzenia ekonomii jest to szczególnie istotne przy obiektach liniowych jakimi są tunele.

GeoSpectrum - Pierwszy w Polsce tunel drogowy wykonany metodą górniczą w Lalikach

Badania geofizyczne metodą elektrooporową oraz sejsmiczną dla rozpoznania masywu fliszowego dla celów projektu tunelu winny obejmować badania powierzchniowe oraz w otworach i między otworami.

Badania geofizyczne służą do rozpoznania:

a) granic:

  • między warstwami zróżnicowanymi litologicznie,
  • stref zawodnionych,
  • oddzielających strefy różnego stanu wietrzenia,
  • między podłożem a nadkładem,

b) stref uskokowych, osłabienia, osuwiskowych (przebieg powierzchni poślizgu),
c) określenia właściwości mechanicznych:

  • dynamicznych modułów sprężystości Ed i odkształcenia Gd; współczynnika Poissona vd oraz statycznego modułu deformacji D i statycznego modułu sprężystości Es.

Metody sejsmiczne mogą być także wykorzystywane także podczas budowy i eksploatacji tuneli do wykrywania stref osłabienia przed przodkiem drążonej sztolni oraz oceny destrukcji górotworu w strefie oddziaływania robót tunelowych. Również podczas eksploatacji stosuje się badania geofizyczne (sejsmiczne) do oceny wzajemnego oddziaływania pomiędzy masywem skalnym (inaczej górotworem) a obudową tunelu. Badania geofizyczne powyższymi metodami zostały wykonane np. dla potrzeb projektu tunelu drogowego w Lalikach k/Zwardonia.

Badania geofizyczne w powyższym zakresie dla tuneli są wskazane w:

  • „Wytyczne do badań geologiczno – inżynierskich…..”, opracowanych dla projektowanego tunelu drogowego w Lubniu przez GDDKiA, O/Kraków, 2006.
  • „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Warszawa 1998 r., Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nasza oferta