Strona głównaOferta | Badania podłoża

BADANIA PODŁOŻA

GEOFIZYCZNE METODY ROZPOZNAWCZE

W zagadnieniach rozpoznania budowy ośrodka gruntowo-skalnego wraz z tradycyjnymi badaniami geologicznymi wykonywane są badania geofizyczne. Ograniczeniem badań geologicznych jest jednak uzyskanie informacji w sposób punktowy oraz ich inwazyjność. Natomiast inżynierskie badania geofizyczne pozwalają na nieniszczące rozpoznanie ośrodka w sposób ciągły, szybki i ekonomiczny. Badania takie są od wielu lat powszechnie wykorzystywane do rozwiązywania zagadnień inżynierskich w zadaniach rozpoznania podłoża dla celów projektowych. Znajdują również zastosowanie przy ocenach rzetelności wykonania inwestycji oraz przy monitoringu zmian w podłożu w czasie.

Pomiar georadarowy w celu rozpoznania struktury gruntów, granic geotechnicznych oraz spękań w masywie skalnym podczas prac budowlanych
GeoSpectrum - Pomiar sejsmiczny w celu rozpoznania geotechnicznego dla celów projektowych budownictwa

Pomiar georadarowy w celu rozpoznania struktury gruntów, granic geotechnicznych oraz spękań w masywie skalnym podczas prac budowlanych (po lewej) oraz pomiar sejsmiczny w celu rozpoznania geotechnicznego dla celów projektowych budownictwa (po prawej)

Najczęściej stosuje się następujące geofizyczne metody badawcze:

 • metoda georadarowa (GPR),
 • metoda sejsmiki inżynierskiej,
 • metoda elektrooporowa,
 • metoda grawimetryczna,
 • metoda elektromagnetyczna.

Badania takie są istotnym uzupełnieniem badań geotechnicznych w zakresie precyzyjnego rozpoznania struktury i stanu geomechanicznego ośrodka.

GeoSpectrum - Wielokanałowa aparatura elektrooporowa

METODA ELEKTROOPOROWA

Geofizyczne badania metodą elektrooporową bazują na zmianach oporności właściwej badanego ośrodka, wywołanych przez obiekty pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego. Badania są wykonywane technikami:

 • tomografia elektrooporowa 2D – ERT,
 • sondowania elektrooporowe 1D – SGE,
 • profilowania elektrooporowe 1D – PE.

Wyniki badań elektrooporowych przedstawiane są w formie profili, przekrojów i map zmian oporności z interpretacją geofizyczną lub geologiczno – inżynierską.

GeoSpectrum - Przestrzenna zmiana oporności elektrycznej
GeoSpectrum - Tomografia elektrooporowa dla oceny miąższości utworów ilastych

Tomografia elektrooporowa ERT dla oceny miąższości utworów ilastych

METODA SEJSMICZNA

Geofizyczne pomiary metodą sejsmiczną bazują na zmianach parametrów sprężystych badanego ośrodka i są wykonywane technikami pomiarowymi:

 • wielokanałowej analizy MASW 1D/2D/3D,
 • refrakcyjną,
 • tomografii refrakcyjnej,
 • tomografii międzyotworowej,
 • otworowego profilowania prędkości downhole/uphole,
 • międzyotworowego profilowania prędkościowego „crosshole”.

Efektem badań jest wyznaczenie granic sejsmicznych oraz obliczenie parametrów sejsmicznych i geomechanicznych. Wyniki badań sejsmicznych przedstawiane są w formie profili, wykresów, przekrojów i map sejsmicznych wraz z interpretacją geologiczno – inżynierską.

GeoSpectrum - Przekroje sejsmiczne MASW odwzorowujące zmiany miąższości gruntów nienośnych w celu określenia kubatury torfów

Przekroje sejsmiczne MASW odwzorowujące zmiany miąższości gruntów nienośnych w celu określenia kubatury torfów

GeoSpectrum - Sejsmiczny przekrój tomografii refrakcyjnej dla potrzeb projektowych posadowienia biurowca na terenie pogórniczym

Sejsmiczny przekrój tomografii refrakcyjnej dla potrzeb projektowych posadowienia biurowca na terenie pogórniczym. Badania wskazują na dużą zmienność miąższośći utworów przypowierzchniowych oraz identyfikują podłoże skalne

GeoSpectrum - Sejsmiczny przekrój refrakcyjny odwzorowujący trójwarstwową budowę osuwiska
GeoSpectrum - Sejsmiczny przekrój tomografii refrakcyjnej odwzorowujący trójwarstwową budowę osuwiska z naniesionymi granicami refrakcyjnymi

Sejsmiczne przekroje: refrakcyjny (po lewej), odwzorowujący trójwarstwową budowę osuwiska oraz tomografii refrakcyjnej (po prawej) z naniesionymi granicami refrakcyjnymi. Widoczna dodatkowa granica występowania litego podłoża fliszowego oraz zmienność stanu geomechanicznego w masywie skalnym

METODA GEORADAROWA

Podstawą geofizycznych badań metodą georadarową (GPR) są zmiany parametrów elektrycznych badanego ośrodka. Odwzorowują one szczegółowo strukturę ośrodka do nawet kilkudziesięciu metrów głębokości. Badania dla rozpoznania podłoża są wykonywane techniką profilowania. Wyniki badań georadarowych przedstawiane są w formie przekrojów głębokościowych z interpretacją geofizyczną lub geologiczno – inżynierską.

GeoSpectrum - Przekrój georadarowy podłoża wraz z naniesioną interpretację geofizyczną skorelowaną z punktowymi badaniami geotechnicznymi. Pomiar wykonano w celu dokładnego okonturowania gruntów nienośnych pod projektowaną halę produkcyjną

Przekrój georadarowy podłoża wraz z naniesioną interpretację geofizyczną skorelowaną z punktowymi badaniami geotechnicznymi. Pomiar wykonano w celu dokładnego okonturowania gruntów nienośnych pod projektowaną halę produkcyjną

BADANIA GEOTECHNICZNE

Badania geologiczno-geotechniczne pozwalają na punktową ocenę struktury i stanu podłoża:

GeoSpectrum - Przekrój geologiczno-inżynierski na obrazie georadarowym

Przekrój geologiczno-inżynierski na obrazie georadarowym

GeoSpectrum - Przekrój geotechniczny na obrazie georadarowym

Przekrój geotechniczny na obrazie georadarowym

ZALETY BADAŃ GEOFIZYCZNYCH

 • pomiary mobilne,
 • pomiary nieniszczące,
 • ciągłe rozpoznanie,
 • szybkość wykonywania,
 • wstępna ocena badanego ośrodka już w terenie,
 • optymalizacja projektowania i wykonywania prac geologicznych,
 • możliwość wykonywania prac geofizycznych o każdej porze roku, niezależnie od warunków atmosferycznych,
 • możliwość monitoringu geofizycznego niekorzystnych zjawisk w czasie.

MOŻLIWOŚCI GEOFIZYKI

Badania geofizyczne są stosowane do wyznaczania i wykrywania:

 • granic geologicznych, warstw wietrzenia oraz głębokości podłoża,
 • zapadlisk, pustek, krasu, kawern,
 • uskoków, stref spękań i osłabienia,
 • zwierciadła wód gruntowych,
 • urabialności skał,
 • zmian zagęszczenia ośrodka i osiadań gruntu, płaszczyzn poślizgu,
 • parametrów geomechanicznych: dynamicznych modułów: Younga Ed, sprężystości postaciowej Gd i objętościowej Kd oraz dynamicznego współczynnika Poissona,

WYBRANE ZASTOSOWANIA BADAŃ GEOFIZYCZNYCH W ZADANIACH ROZPOZNANIA PODŁOŻA

Badania geofizyczne są stosowane do wyznaczania i wykrywania:

 • projekty tuneli komunikacyjnych, autostrad, dróg, szlaków kolejowych oraz ich monitoring,
 • planowanie gazociągów i przewiertów sterowanych HDD, wierceń kierunkowych DD oraz Direct Pipe,
 • analiza przyczyn uszkodzeń nawierzchni infrastruktury komunikacyjnej i katastrof budowlanych, więcej…
 • posadowienia wielkokubaturowych obiektów budowlanych oraz hydrotechnicznych, więcej…
 • posadowienie obiektów wytwarzających duże drgania i obciążenie dynamiczne (np. turbiny elektrowni na farmach wiatrowych),
 • wykrywania pustek, deformacji nieciągłych, głazów, kanałów i innych obiektów podziemnych, więcej…
 • oceny stateczności osuwisk, skarp oraz zagęszczenia hałd i nasypów. więcej…

Nasza oferta