Nasza oferta

OFERTA

Firma GeoSpectrum oferuje szeroki zakres specjalistycznych badań geofizycznych (sejsmicznych o dużej rozdzielczości, georadarowych – GPR, elektrooporowych, mikrograwimetrycznych oraz elektromagnetycznych), geologicznych, geotechnicznych a także w zakresie ochrony środowiska.

Badania geofizyczne

Badania geofizyczne pozwalają na nieinwazyjne (nieniszczące) rozpoznanie struktury ośrodka, jego parametrów i wszelkich występujących w nim anomalii w sposób ciągły, ekonomiczny i szybki. Badania takie są od wielu lat powszechnie wykorzystywane do rozwiązywania zagadnień inżynierskich i naukowych. Odpowiedni dobór metod geofizycznych do każdego zadania, w zależności od tego, jakie zjawisko fizyczne będzie najwłaściwsze do danego zadania, pozwala zoptymalizować punktowe badania geotechniczne.

Metoda sejsmiczna:

Badania technikami: refrakcyjna, refleksyjna, wielokanałowa analiza fal powierzchniowych: aktywne MASW 1D/2D/3D; pasywne MAM/ReMi 1D, tomografia refrakcyjna, prześwietlania sejsmiczne, profilowania prędkości, pomiary „uphole” strefy małych prędkości. Nasza kadra wykonywała pierwsze pomiary w Polsce techniką MASW, a także jako jedyna firma w Polsce oferujemy specjalistyczne pomiary „downhole” i „crosshole”.

GeoSpectrum - Pomiarowy czujnik sejsmiczny

Metoda georadarowa GPR:

Badania wykonywane są poprzez profilowanie refleksyjne ze zmienną rozdzielczością i zasięgiem głębokościowym np. badania georadarowe dla rewitalizacji, modernizacji czy też studium linii kolejowych, na obwałowaniach przeciwpowodziowych, dla rozpoznania budowy oraz stanu podtorza kolejowego i jego podłoża, rozpoznania podłoża gruntowego dla projektowanej i istniejącej infrastruktury komunikacyjnej jak drogi, autostrady, obwodnice, analiza położenia zwierciadła wód gruntowych, płytkie analizy litologiczne i stratygraficzne. Oferujemy również innowacyjną metodę przestrzennego 3D skanowania podłoża techniką georadaru, dla celów mapowania obiektów podziemnych takich jak infrastruktura i fundamenty oraz ich inwentaryzację.

GeoSpectrum - Georadarowy zestaw pomiarowy

Metoda elektrooporowa:

Badania geoelektryczne technikami: tomografia elektrooporowa (obrazowania elektrooporowego – resistivity imaging ERT 2D), sondowania elektrooporowe (PSE, SGE 1D) oraz profilowania elektrooporowe (PE 1D). Metoda elektrooporowa (geoelektryczna) z wykorzystaniem powyższych technik jest powszechnie wykorzystywana do: określenia warunków gruntowo-wodnych, rozpoznawania budowy geologicznej w celu lokalizacji stref występowania wód podziemnych, badania rezystywności gruntu, lokalizacji uskoków, okonturowania złóż surowców skalnych i mineralnych.

GeoSpectrum - Aparatura pomiarowa metody elektrooporowej

Metoda mikrograwimetryczna:

Badania grawimetryczne w wersji zdjęć profilowych i zdjęć powierzchniowych bazują na zmienności tzw. pola grawitacyjnego (przyciągania) Ziemi, w zależności od jej budowy. Występujące różnice gęstości objętościowych skał powodują zmiany w rozkładzie przyciągania ziemskiego. Rozkład ten zależy także od rozmiarów, kształtu i głębokości występowania tej niejednorodności (inaczej ciało zaburzające). Najczęściej stosowane dla oceny zagrożenia powierzchni deformacjami na terenach pogórniczych oraz do wykrywania „wędrujących” pustek naturalnych i antropogenicznych, poszukiwań złóż kopalin, lokalizacji uskoków, piwnic, tuneli i korytarzy, krypt i grobowców.

GeoSpectrum - Urządzenie rejestrujące pole grawitacyjne

Metoda elektromagnetyczna:

Badania elektromagnetyczne EM metodą indukcyjną w formie dipolowych profilowań indukcyjnych polegają na badaniu tzw. przewodności (oporności) elektrycznej przypowierzchniowych warstw ośrodka. Wykorzystywana jest do okonturowania obszarów występowania np. zanieczyszczeń wody gruntowej (aureoli skażeń), poszukiwania wody gruntowej, lokalizacji przecieków grobli, tam i kanałów, korozji np. rurociągów, wykrywania obiektów jak niewypały, niewybuchy.

GeoSpectrum - Aparatura do pomiarów elektromagnetycznych gruntu

W ramach usług geofizycznych Firma GeoSpectrum wykonuje wszelkiego rodzaju ekspertyzy, oceny oraz badania dla celów projektowych, powykonawczych, a także monitoringu geofizycznego.

Nieinwazyjne badania geofizyczne są szczególnie przydatne w takich zagadnieniach jak:

 • infrastruktura komunikacyjna (tunele, drogi, mosty i wiadukty, koleje, lotniska). Więcej…
 • hydrotechnika (wały przeciwpowodziowe, podłoże i korpus zapór ziemnych i betonowych, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, tamy, jazy),
 • projektowanie: gazociągi, przewierty sterowane HDD – Horizontal Directional Drilling, oraz wiercenia kierunkowe DD – Directional Drilling pod rzekami, terasami, drogami, nasypami, kanałami,
 • budownictwo wielkokubaturowe (magazyny, hale),
 • posadowienia wysokich i ciężkich obiektów generujących duże drgania (np. turbiny na farmach wiatrowych),
 • archeologia (krypty, grobowce, mury),
 • inwentaryzacja obiektów podziemnych (zbiorniki, kable, rury),
 • kontrola jakości w budownictwie (zbrojenie, posadowienie posadzek, nieinwazyjne określanie długości / głębokości pogrążenia pali betonowych),
 • geozagrożenia (osuwiska, skażenia i zanieczyszczenia gruntu),
 • górnictwo (określenie zasięgu i struktury złóż, zagrożenia tąpaniami, deformacje nieciągłe: zapadliska, leje, progi, pustki kawerny poeksploatacyjne i krasowe, złoża kruszyw np. granitów, wapieni, diabazów, dolomitów w kamieniołomach),
 • rozpoznanie zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego dla terenów inwestycyjnych np. na terenach wojskowych, pogórniczych.

Zobacz przykładowe zastosowania geofizyki inżynierskiej…

Dodatkowe usługi geofizyczne

 • doradztwo w zakresie doboru metod geofizycznych i zakresu prac polowych,
 • nadzór nad badaniami geofizycznymi,
 • weryfikacja wykonania, przetwarzania i interpretacji badań geofizycznych zleconych innym podmiotom,
 • przetwarzanie i interpretacja pomiarów geofizyki inżynierskiej.

Badania geologiczne

Badania geologiczno-geotechniczne pozwalają na dokładne określenie parametrów ośrodka w konkretnym punkcie. Najczęściej stosowane są następujące metody badań geotechnicznych:

 • obliczenia stateczności za pomocą modelowań numerycznych MRS (metoda różnic skończonych – ang. Finite Difference Method) i analitycznych. Więcej…
 • wiercenia badawcze,
 • sondowania statyczne sondami CPT i CPTU,
 • sondowania dynamiczne sondami: lekką DPL (dotychczas SL lub SD-10); średnią DPM; ciężką DPH i bardzo ciężką DPSH (dotychczas SC lub SD-63.5),
 • badania: modułów odkształceń Evd płytą dynamiczną LWD i nośności płytą statyczną VSS – dla potrzeb kontroli zagęszczenia w budownictwie ziemnym, drogowym, kolejowymi wodno-kanalizacyjnym,
 • badania makroskopowe i laboratoryjne określanie cech: mineralogiczno-petrograficznych, fizycznych, mechanicznych i chemicznych gruntów (skał), wód gruntowych, itp.

W ramach usług geologicznych firma GeoSpectrum wykonuje:

 • projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, w tym dla zakładów górniczych i budownictwa wodnego,
 • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne, z ograniczeniem solanek, wód leczniczych i termalnych,
 • dokumentacje geotechniczne,
 • opinie geotechniczne lub oceny warunków geologiczno-inżynierskich,
 • operaty wodno – prawne,
 • studia geologiczne,
 • analizy geochemiczne gruntów,
 • projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Dodatkowo oferujemy specjalistyczne badania:

 • Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Ocena stopnia skażenia gleb, gruntów i wód gruntowych,
 • Badanie odpadów przemysłowych, w tym górniczych (żużle, popioły lotne, szlamy),
 • Badania pod kątem zawartości pierwiastków śladowych i towarzyszących.