Strona główna | Baza wiedzy | Badania geotechniczne

BADANIA GEOTECHNICZNE

Dla rozpoznania ośrodka gruntowo-skalnego w sposób szczegółowy wykonuje się badania geotechniczne w punktach charakterystycznych, których lokalizacja dopasowana jest do warunków terenowych oraz do konkretnych zadań inżynierskich. Często to poprzedzające badania geofizyczne wskazują najwłaściwsze miejsce do wykonania badań punktowych 1D, na przykład w formie wierceń. Najczęstsze badania geotechniczne wykonywane do celów inżynierskich to:

Wiercenia

Są to podstawowe metody pozyskiwania informacji o gruncie lub podłożu skalnym, a w zależności od ośrodka i możliwości dojazdu na wyznaczony punkt, stosuje się wiercenia za pomocą zestawów ręcznych, udarowych lub wiertnice mechaniczne. Odwierty ręczne wykonuje się do głębokości kilku metrów i to pod warunkiem sprzyjających gruntów. Zaletą ich jest mobilność i możliwość wiercenia w każdych warunkach terenowych. Często jednak zdarza się, że badane grunty nasypowe lub rodzime są na tyle mocne lub występują z domieszkami kamieni i gruzu, że nie ma możliwości wykonania wierceń ręcznych. Stosuje się wówczas w zależności od głębokości rozpoznania albo mechaniczne zestawy udarowe wyposażone w próbniki okienkowe, albo dla większych głębokości  wiertnice mechaniczne montowane na pojazdach wyposażonych w podwozie kołowe lub gąsienicowe. Wiertnice mechaniczne nie mają już ograniczeń głębokościowych a im większa i mocniejsza wiertnica, tym większa głębokość maksymalna. Dla takich wierceń, w zależności od potrzeb, stosuje się różne techniki.

Wiercenia świdrem spiralnym

Geotechniczne sondowania dynamiczne

Są to polowe badania parametru wiodącego dla sypkich gruntów rodzimych czyli stopnia zagęszczenia ID lub wskaźnika zagęszczenia IS dla nasypów. Badanie polega na zrzucaniu obciążnika o znanej masie z określonej wysokości i zliczaniu ilości takich uderzeń na określoną głębokość wpędu normatywnego stożka. W zależności od głębokości rozpoznania stosowane są sondy o różnej masie i wysokości zrzucania. Wynikiem sondowania są wykresy ilości uderzeń na przedział głębokościowy i na podstawie zależności korelacyjnych policzenie średniej wartości określanego parametru.

Geotechniczne sondowania statyczne

Są one elementem uzupełniającym dla wierceń geotechnicznych. Sondowania statyczne wykonywane są m.in. sondami CPT. Te przyrządy pomiarowe służą do oceny parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych ośrodka. Badanie polega na statycznym wciskaniu w podłoże końcówki pomiarowej zawierającą stożek i tuleję cierną. Tego typu sondy posiadają dwie konstrukcje: mechaniczną oraz elektroniczną, dzięki której uzyskuje się pomiar ciągły. Istnieją także rozbudowane stożki CPTU posiadające kilka czujników ciśnienia porowego. Te nowoczesne i zaawansowane metody pomiarowe pozwalają uzupełnić klasyczne wiercenia o takie parametry jak stopień plastyczności i stopień zagęszczenia przy uwzględnieniu wpływów wilgotności czy zawodnienia na dany ośrodek gruntowy. Same sondowania stosuje się też do weryfikacji metod geofizycznych, gdzie poszukiwane są pustki i rozluźnienia.

sondowanie sondą statyczną CPT

Geotechniczne badania laboratoryjne

W przypadku wystąpienia warunków złożonych, a także w celu uzyskania więcej parametrów badanych gruntów i skał, pobrane próbki poddaje się poszczególnym badaniom laboratoryjnym. Mogą to być w zależności od potrzeb np. statyczne badania wytrzymałościowe, gdzie próbki poddaje sie siłom ściskającym, ścinającym i rozciągającym, uzyskując w ten sposób moduły statyczne. Dla celów kalibracyjnych często wykonuje się również badania gęstości, które są niezbędne np. dla geofizycznej metody sejsmiki inżynierskiej.

Wynikiem badań geotechnicznych są karty otworów, które zawierają kompleksowe informacje punktowe o danym profilu 1D. Dane geotechniczne w nich zawarte są korelacją danych z wierceń i sondowań przy udziale badań laboratoryjnych.

Płyta sztywna VSS

Jest powszechnie używana na potrzeby wykonywania prac inżynieryjnych dla określenia stan gruntów nasypowych. Badanie pozwala na łatwe i szybkie określenie nośności i ściśliwości podłoża gruntowego, czyli parametrów wpływających na jego zagęszczenie. Dzięki płycie statycznej VSS można również wyznaczyć krzywe osiadania oraz określić wskaźnik odkształcenia dzięki pomiarowi modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego.

obciążanie płytą sztywną VSS

Lekka płyta dynamiczna

Jest to badanie mające na celu określenie zagęszczenia gruntu w wykopach oraz nośności nasypów pod drogi parkingi oraz wszelkiego rodzaju fundamenty. Badanie jest przeprowadzane w szybki i mobilny sposób, w przeciwieństwie do płyty statycznej nie wymaga dodatkowych obciążeń. Wynikiem jest wartość osiadań oraz dynamiczny moduł odkształcenia, który dzięki prostym przeliczeniom można przekształcić na moduł statyczny oraz wskaźnik zagęszczenia. Wprawdzie w Polsce jest to badanie nienormowe, jednak coraz częściej stosowane ze względu na swoje niewątpliwe zalety.

badanie nośności lekką płytą dynamiczną

Obliczenia stateczności skarp i zboczy

Dla badań geotechnicznych pod inwestycje projektowane na terenach o pochyłej powierzchni wykonuje się dodatkowo analizę stateczności w celu wyeliminowania powierzchniowych ruchów masowych takich jak osuwiska, obrywy, zsuwy i inne niekorzystne zjawiska. Obliczenia stateczności mają pomóc projektantom w dobraniu odpowiedniej techniki zabezpieczenia skarp i zboczy na etapie prac budowlanych jak również po jej całkowitym zakończeniu.

GeoSpectrum - Geotechnika - Model obliczeniowy statecznosci

Prezentacja wyników

Podczas interpretacji przestrzennej danych punktowych reprezentowanych przez karty otworów, często wykorzystuje się też inne badania takie jak np. badania geofizyczne, które uszczegóławiają wyznaczenie przebiegów granic geotechnicznych pomiędzy wykonanymi otworami. Wynikiem końcowej interpretacji są przekroje geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie.

Przykład geotechnicznej karty otworu

przekrój geologiczno-inżynierski

Przekrój geologiczno-inżynierski dla badań warstw przypowierzchniowych wykonanych za pomocą wierceń ręcznych

GeoSpectrum - geotechnika

Przekrój geologiczno-inżynierski dla badań warstw głębszych oraz podłoża skalnego za pomocą wierceń mechanicznych rdzeniowanych

Nasza oferta