BADANIA TERENOWE

Są to badania wykonywane na miejscu w terenie. W odróżnieniu od wierceń i sondowań są wykonywane na powierzchni terenu i służą do badania zagęszczenia i nośności podbudów oraz wstępnego szacowania parametrów geotechnicznych. Najczęściej takie badania stosuje się na budowach, gdzie decydujące jest niezwłoczne otrzymanie wyników pozwalających na podjęcie decyzji co do dalszych prac. Do takich prac zaliczamy:

Badania płytą sztywną VSS

Badania płytą sztywną są terenową metodą pozwalającą na określenie modułu odkształcenia poprzez określenie nośności i zagęszczenia nawierzchni podatnych, podbudów i podłoży drogowych do głębokości nie przekraczającej 50 cm. Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych badanej warstwy pod wpływem nacisku statycznego wywieranego za pomocą okrągłej płyty stalowej. Nacisk wywierany jest za pośrednictwem siłownika hydraulicznego z dołączonym manometrem. Wartości modułów są zależne od średnicy płyty, przyrostu obciążenia jednostkowego i przyrostu osiadań dla danego zakresu obciążeń. Iloraz wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nazywany jest wskaźnikiem zagęszczenia, jest to wielkość bezwymiarowa.

Płyta sztywna VSS

Badanie lekką płytą dynamiczną

Badania lekką płytą dynamiczną służy do oceny nośności i kontroli zagęszczenia nawierzchni podatnych, podbudów i podłoży drogowych. Badania prowadzi się poprzez dynamiczne obciążanie płyty o średnicy 30 cm ciężarem 10 kg. Bezpośrednio z połączonego z płytą rejestratora odczytuje się wartości osiadań, liczona jest średnia wartość osiadania. Na podstawie osiadań liczony jest moduł dynamiczny Evd. Na podstawie tabeli korelacyjnej można obliczyć wartość wskaźnika zagęszczenia Is. Płyta dynamiczna jest z powodzeniem stosowana w zachodniej Europie, a szczególnie w Niemczech, w szeroko pojętym budownictwie i umocowana jako jedna z metod określania nośności podłoża w przepisach prawa i normach.

Badanie ścinarką obrotową

Jest to narzędzie terenowe służące do określania wytrzymałości na ścinanie gruntów. Badania powinno wykonywać się na próbach o nienaruszonej strukturze (NNS). Badanie polega na wciskaniu końcówki urządzenia w próbkę gruntu i obrotu nim, aż do całkowitego ścięcia gruntu, czyli do wystąpienia maksymalnego oporu. Na specjalnie wyskalowanym zegarze odczytuje się wartość momentu ścinającego. Po przemnożeniu przez współczynnik wynikający z kształtu końcówki urządzenia otrzymuje się wartość oporu próby gruntu na ścinanie.

Badanie penetrometrem tłoczkowym

Jest to terenowe badanie mające na celu określanie oporu próbki gruntu na wciskanie płasko zakończonego, wyskalowanego trzpienia pomiarowego. Badania przeprowadza się na próbach o nienaruszonej strukturze. Podczas wciskania pręta w próbkę gruntu na głębokość 5 mm na skali odczytuje się maksymalną wartość oporu. Na specjalnie skalibrowanej podziałce odczytuje się wartość oporu.

Badanie penetrometrem tłoczkowym powinno być traktowane jako poglądowe badanie uzupełniające terenowe badania makroskopowe. Daje ono pełniejszą informację o właściwościach wytrzymałościowych gruntu.

Badanie wytrzymałości gruntu penetrometrem tłoczkowym

Nasza oferta

Menu