O firmie | Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Ogólna oferta usług geologiczno-geofizycznych wraz z wybranymi realizacjami

Przedstawia zagadnienia kompleksowego rozpoznania budowy ośrodka gruntowo-skalnego za pomocą metod “płytkiej” geofizyki inżynierskiej w korelacji z tradycyjnymi badaniami geologicznymi

Obejmuje problematykę związaną z oceną stanu technicznego nawierzchni i podbudowy pasów startowych, dróg kołowania, płyt postojowych lotnisk, a także autostrad, dróg, mostów i innych szlaków komunikacyjnych

Rozpoznanie gruntu pod kątem występowania w nim obiektów podziemnych takich jak fundamenty, mury, płyty, zbrojenie, niezinwentaryzowane tunele i pomieszczenia, a także weryfikacja oraz mapowanie infrastruktury (rury, kable)

Prezentuje formy analizy skarp i zboczy pod kątem stateczności dla metod analitycznych i numerycznych, a w skomplikowanych przypadkach z użyciem metod geofizycznych

Przedstawienie szerokiego zakresu badań geofizycznych w celu poszukiwania, rozpoznania i eksploatacji złóż kopalin na powierzchni oraz w kopalniach podziemnych

Wykorzystanie nieinwazyjnych, ciągłych metod geofizycznych w połączeniu z punktowymi badaniami geotechnicznymi do określania kubatury składowisk, wysypisk śmieci, hałd pogórniczych, złóż surowców a także nasypów budowlanych i niekontrolowanych

Nasza oferta

Menu