Main Page | About us | Experience | Dokumentacje

DOKUMENTACJE

Zestawienie wybranych zastosowań badań geofizycznych w dokumentacjach wykonanych z udziałem Założycieli:

Badania geofizyczne na powierzchni:

 • Badania metodą sejsmiczną dla rozpoznania zagrożenia powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi dla projektowanej autostrady,
 • Badania geofizyczne sejsmiczne dla określenia przydatności przy dokumentacji złóż piasków,
 • Badania sejsmiczne na odcinkach wałów przeciwpowodziowych,
 • Wyniki pomiarów sejsmicznych metodą profilowania refrakcyjnego na osuwiskach w rejonie realizowanego zbiornika przeciwpowodziowego,
 • Obliczenia stateczności osuwiska z wykorzystaniem geofizycznych badań sejsmicznych,
 • Wpływ doboru parametrów ośrodka na parametry sejsmiczne w symulacji pola falowego metodą FDM,
 • Badania georadarowe wykonanych na terenie kopalni dolomitów,
 • Pomiary sejsmiczne metodą sejsmicznego profilowania refrakcyjnego na obszarze osuwiska,
 • Dokumentacja badań sejsmicznych – wykonanie rozpoznania sejsmicznego trasy projektowanych tuneli komunikacyjnych,
 • Pomiary sejsmiczne dla rozpoznania podłoża pod zabudowę zespołem mieszkaniowo-usługowym,
 • Badania geofizyczne dla oceny stanu podłoża centrum handlowego,
 • Dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla przewiertów sterowanych HDD,
 • Badania georadarowe nawierzchni drogi startowej na lotnisku,
 • Badanie posadzek metodami geofizycznymi ? metodą sejsmiczną i georadarową na terenie hal magazynowych,
 • Badania geofizyczne dla rozpoznania podłoża gruntowego obwodnicy pod kątem występowania pustek pogórniczych,
 • Badania nawierzchni fragmentu infrastruktury lotniska z wykorzystaniem metody georadarowej,
 • Dokumentacja geofizyczna dla szlaku kolejowego na terenach płytkiej eksploatacji górniczej,

Badania geofizyczne w kopalniach:

 • Wykonanie profilowań sejsmicznych w rejonach krawędzi i resztek nadbudowy w celu określenia ich oddziaływania oraz określenia skuteczności stosowanej profilaktyki tąpaniowej,
 • Wykonanie profilowań sejsmicznych w pokładach, rejonie ścian i chodników podścianowych
 • Określenia stopnia i zasięgu oddziaływania krawędzi nadbudowy w pokładach węgla metodą profilowania sejsmicznego,
 • Wykonanie badań metodą profilowania sejsmicznego dla określenia stopnia i zasięgu oddziaływania krawędzi nadbudowy w pokładach.

Zobacz również wybrany wykaz publikacji oraz projekty badawcze z naszym udziałem.

Our offer

Menu