PUBLIKACJE

Zestawienie publikacji z udziałem kadry:

 • Kłosiński J. (współautor): Efektywność rozpoznania oddziaływania krawędzi eksploatacyjnych metodami profilowania tłumienia oraz prędkości fali sejsmicznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, Tom 24 – Zeszyt 2/3: 215-226.
 • Kłosiński J. (współautor): Comparision of Profiling Results of Attenuation and Velocity of Refracted P-wave in Coal-seam. Mat. Konf. 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. 15-17 September 2008, Kraków, Poland.
 • Kłosiński J. (współautor): Wpływ zawodnienia osuwiska na rozpoznanie granic jego nieciągłości metodami falowymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi,2008, Tom 24 – Zeszyt 2/3: 427-444.Pobierz w wersji PDF. (0,5 MB)
 • Kłosiński J. (współautor): Profilowanie tłumienia fali sejsmicznej w pokładzie węgla. WARSZTATY GÓRNICZE 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, wyd. IGSMiE PAN, Kraków, str: 655-659.
 • Kłosiński J. (współautor): The Effectiveness of Recognizing of Failure Surface of the Carpathian Flysch Landslide Using Wave Methods. Mat. Konf. 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. 3-6 September 2007, Istanbul, Turkey.
 • Kłosiński J. (współautor): Rozdzielczość rozpoznania nieciągłości w ośrodku silnie niejednorodnym za pomocą metod georadarowej i sejsmicznej. WARSZTATY GÓRNICZE 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, wyd. IGSMiE PAN, Kraków, str: 655-660.
 • Baranowski A. (współautor): Estimation of Dimension of a Regular-Type Sinkhole Activated by Abandoned Shafts. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. M-29 (395) Mining and Environmental Geophysics. Warszawa 2006; 271-279.
 • Kłosiński J. (współautor): Kontrola efektywności strzelań torpedujących za pomocą profilowań sejsmicznych. WARSZTATY GÓRNICZE 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, wyd. IGSMiE PAN, Kraków, str: 401-409.
 • Kłosiński J. (współautor): Geophysical measurements and integrated interpretation of active landslides structure near Swinna Poreba (Carpathian Mountains, Poland). EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny]: general assembly 2006: Vienna, Austria, 02-07 April 2006: (Geophysical Research Abstracts; 2006 vol. 8).
 • Kłosiński J. (współautor): Recognition of karst structure using refraction tomography. Mat. 11th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 4-7 September 2005, Palermo.
 • Kłosiński J. (współautor): Ocena stanu obwałowania przeciwpowodziowego typu madowego za pomocą metody sejsmicznej. Miesięcznik WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 6(130)/2005, 58-60.
 • Kłosiński J. 2004: Wyznaczanie współczynnika dobroci Q tłumienia fali sejsmicznej. Miesięcznik WUG, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 5(117)/2004, 41-43.
 • Marcak H., Kłosiński J. 2004: Charakterystyka częstotliwościowo – czasowa drgań sejsmicznych wywołanych wstrząsami górniczymi. Archiwum Górnictwa Kwartalnik Naukowo-Techniczny, Kraków, tom 49, 2(2004), 193-203.
 • Kłosiński J. 2003: Wstępne wyniki badania właściwości tłumiących utworów fliszu karpackiego metodą refrakcji sejsmicznej. Miesięcznik WUG, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, nr 5 (105)/2003, Katowice, 50-51.
 • Kłosiński J. (współautor): Zastosowanie metody refrakcji sejsmicznej do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich górotworu w rejonie tunelu drogowego w Milówce. Miesięcznik WUG, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, nr 1(101)/2003, Katowice, 3-7.
 • Kłosiński J. (współautor): Sejsmiczna ocena stanu górotworu na terenie wysadu solnego Inowrocław. Miesięcznik WUG, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, nr 5 (105)/2003, Katowice, 48-50.
 • Kłosiński J. (współautor), Marcak H. i inni: Prediction of slope failure using seismic refraction and numerical modelling. 8th Meeting EEGS-ES, 8-12 września, Aveiro.
 • Kłosiński J. (współautor): Ocena stanu spękanego górotworu techniką refrakcji sejsmicznej. Miesięcznik WUG, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 5/2002 Katowice.
 • Kłosiński J. : Ocena przypowierzchniowych niejednorodności na obszarze KWK ?Jaworzno? techniką prześwietlania sejsmicznego. Miesięcznik WUG, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, nr 5/2002, Katowice.
 • Kłosiński J. 2001: Stan rozwoju aparatur sejsmicznych do zastosowań z zakresu geofizyki górniczej i inżynierskiej. Przegląd Górniczy nr 6, Katowice.
  Artykuł zawiera zestawienie informacji nt. kilku modeli inżynierskich aparatur sejsmicznych m.in. Geode – 24CH prod. Geometrics Inc. USA oraz porównanie ich pod kątem użyteczności i parametrów technicznych.

Zobacz również wybrany wykaz dokumentacji oraz projekty badawcze z naszym udziałem.

Nasza oferta