BADANIA ELEKTROOPOROWE TECHNIKĄ TOMOGRAFII

Tomografia elektrooporowa jest również znana jako obrazowanie elektrooporowe. W publikacjach anglojęzycznych istnieje pod pojęciami: electrical resistivity tomography ERT oraz resistivity imaging. Stanowi ona połączenie klasycznej metody sondowania elektrooporowego wraz z profilowaniem elektrooporowym, ponieważ badanie prowadzone jest wzdłuż profilu i ze zwiększającym się zasięgiem głębokościowym.

Typowym układem wykorzystywanym w wariancie tomografii elektrooporowej jest układ Wennera jednak można także stosować pozostałe układy. W tej metodzie nie trzeba rozsuwać ani przenosić elektrod co znacznie przyspiesza czas badań. Przed rozpoczęciem  pomiarów, należy do aparatury wprowadzić odpowiednie dane dotyczące geometrii rozstawu pomiarowego, długość rozstawu oraz parametrów akwizycji. Aparatura umożliwia również weryfikację elektrod pod kątem prawidłowego kontaktu elektrycznego z podłożem (czy jest prawidłowo uziemiona). Na bieżąco, podczas pomiaru prowadzona jest kontrola jakości oraz analiza błędów.

GeoSpectrum - Przekrój głębokościowy tomografii elektrooporowej ERT 2D

Przekrój głębokościowy tomografii elektrooporowej ERT 2D

Tomografia elektrooporowa jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod geoelektrycznych, przede wszystkim ze względu na to, że jest wydajna czasowo, nie posiada ograniczeń sondowań/profilowań i przez to posiada szeroki zakres zastosowań. Metoda ta jest szczególnie przydatna w badaniach przy obecności warstw gliniastych/ilastych gdzie inne metody geofizyczne (np. georadar) zawodzą.
Umożliwia ona wykonywanie pomiarów na profilach o różnej długości oraz ich interpretację 2D i 3D.

GeoSpectrum - Wizualizacja przestrzenna danych tomografii opornościowej 3D

Przestrzenna wizualizacja wyników badań elektrooporowych dla oceny szczelności przesłony filtracyjnej

Metoda tomografii elektrooporowej charakteryzuje się szerokim zakresem aplikacji:

 • geologiczno-inżynierskie rozpoznanie podłoża budowlanego,
 • ogólne rozpoznanie litologii,
 • prace poszukiwawcze i kartowanie geologiczne dla rozpoznania geologicznego,
 • monitoring środowiska i stref zagrożonych ruchami masowymi,
 • badania podłoża dla celów projektowych,
 • wyznaczanie głębokości i miąższości warstw nadkładu oraz nasypów,
 • wykrywanie obiektów antropogenicznych w badaniach archeologicznych,
 • głębokość zalegania podłoża skalnego,
 • lokalizacja struktur krasowych, zapadlisk i pustek,
 • badania wieloletniej zmarzliny górskiej,
 • badania stabilności skarp, nasypów i stanu osuwisk,
 • ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych,
 • wyznaczanie płaszczyzn poślizgu, stref spękań i nieciągłości,
 • lokalizacja utworów słabo przepuszczalnych,
 • szczelność i struktura zapór,
 • wykrywanie warstwy wodonośnej w utworach czwartorzędowych,
 • kartowanie aureoli skażeń/zanieczyszczeń i ich dróg migracji,
 • monitoring migracji i dynamiki zmian zanieczyszczeń.

Nasza oferta