Strona głównaOferta | Budownictwo | Transport drogowy

TRANSPORT DROGOWY

W Polsce transport towarów i ludzi odbywa się w dużej mierze drogami. W związku z tym faktem w ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost nakładów przeznaczonych na budowę oraz modernizację sieci drogowej, począwszy od najniższej kategorii dróg gminnych, a skończywszy na drogach ekspresowych.

GeoSpectrum - Badania geotechniczne techniką sondowania sondą lekką DPL dla potrzeb monitoringu stanu zagęszczenia warstw konstrukcyjnych drogi wojewódzkiej

Badania geotechniczne techniką sondowania sondą lekką DPL dla potrzeb monitoringu stanu zagęszczenia warstw konstrukcyjnych drogi wojewódzkiej

Na każdym etapie zarówno projektowania nowych, kontroli jakości wykonania, jak również w trakcie eksploatacji wykonuje się badania podłoża oraz warstw konstrukcyjnych w celu określenia zarówno budowy geologicznej jak i określenia miąższości warstw konstrukcyjnych.

GeoSpectrum - Badania georadarowe dla potrzeb monitoringu stanu poziomych warstw konstrukcyjnych drogi gminnej

Badania georadarowe dla potrzeb monitoringu stanu poziomych warstw konstrukcyjnych drogi gminnej

Podstawowym i od lat stosowanym badaniem są otwory geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie. Dają one dokładną, aczkolwiek punktową informację o badanym ośrodku. W celu uzyskania większej ilości danych projektanci często zwiększają ich ilość, co w przypadku istniejących ciągów komunikacyjnych o nawierzchniach sprężystych skutkuje osłabieniem konstrukcji, a w konsekwencji stopniowym zniszczeniem badanej drogi.

GeoSpectrum - Badania georadarowe weryfikujące jakość wykonania warstw konstrukcyjnych budowanej autostrady z nawierzchnią betonową

Badania georadarowe weryfikujące jakość wykonania warstw konstrukcyjnych budowanej autostrady z nawierzchnią betonową

W celu „uciąglenia” informacji z otworów na cały badany odcinek stosuje się badania geofizyczne. Pozwalają one w sposób ciągły odzwierciedlić budowę podłoża dla projektowanych dróg pozwalając jednocześnie uniknąć takich niekorzystnych zjawiska jak wpływ eksploatacji podziemnej w postaci zapadlisk na terenach pogórniczych, starorzeczy, stref gruntów organicznych i zastoiskowych oraz o obniżonych parametrach wytrzymałościowych. Wszystkie te niekorzystne zjawiska mogą zostać pominięte przy badaniach otworowych ze względu na zbyt dużą odległość między otworami.

GeoSpectrum - Lokalizacja stref wymyć i rozluźnień podsypki oraz podbudowy drogi za pomocą wielokanałowej metody georadarowej
GeoSpectrum - Określenie zmian dynamicznych modułów sprężystości pod budowanym mostem za pomocą metody sejsmicznej

Lokalizacja stref wymyć i rozluźnień podsypki i podbudowy drogi za pomocą wielokanałowej metody georadarowej (po lewej) oraz określenie zmian dynamicznych modułów sprężystości pod budowanym mostem za pomocą metody sejsmicznej (po prawej)

W tak określonym zadaniu stosuje się badania geofizyczne metodami dobranymi do stwierdzonych otworami warunków geotechnicznych. Najczęściej stosuje się badania georadarowe i sejsmiczne w nowatorskiej technice analizy fal powierzchniowych (MASW) jak również bardzo popularne i promowane przez GDDKiA, aczkolwiek nie zawsze uzasadnione badania elektrooporowe. Dzięki takim badaniom oprócz układu warstw możemy w części przypadków uzyskać parametry dynamiczne badanego ośrodka, korelujące się z niego nośnością, co z powodzeniem jest stosowane szczególnie przez projektantów obiektów inżynierskich.

Metody te w zadaniu rozpoznania budowy geologicznej pod projektowane drogi i obiekty inżynierskie. Szczególnie przydatne są badania geofizyczne w kontroli jakości wykonania dróg oraz podczas monitoringu stanu nawierzchni.

GeoSpectrum - Badania sejsmiczne dla uszczegółowienia geotechnicznego rozpoznania budowy podłoża modernizowanej drogi na obszarach górniczych

Badania sejsmiczne dla uszczegółowienia geotechnicznego rozpoznania budowy podłoża modernizowanej drogi na obszarach górniczych

Zastosowanie znajdują tu wysokorozdzielcze badania georadarowe. W korelacji z otworami rdzeniowanymi pozwalają one na rozpoznanie i określenie miąższości poszczególnych warstw konstrukcji drogi. Pozwalają one na ograniczenie ilości kosztownych i punktowo rozpoznających otworów, są nieinwazyjne i odzwierciedlają w sposób ciągły badane podłoże.

GeoSpectrum - Sejsmiczne badania otworowe metodą CROSSHOLE dla określenia in-situ parametrów wytrzymałościowych pod podpory projektowanego wiaduktu drogi ekspresowej

Sejsmiczne badania otworowe metodą CROSSHOLE dla określenia in-situ parametrów wytrzymałościowych pod podpory projektowanego wiaduktu drogi ekspresowej

Tylko kompleksowa ocena w postaci przekrojów geotechnicznych lub geologiczno-inżynierskich na podkładzie geofizycznym daje pełny i ciągły obraz podłoża oraz stanu i miąższości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, pozwalając dodatkowo ograniczyć kłopotliwe, szczególnie na istniejących drogach badania otworowe.

Nasza oferta