Strona głównaOferta | Budownictwo | Rurociągi i przewierty hdd

RUROCIĄGI I PRZEWIERTY STEROWANE HDD

Badania geofizyczne sa powszechnie prowadzone dla potrzeb rozpoznania podłoża dla posadowienia rurociągów oraz wykonania przewiertów sterowanych HDD (Horizontal Directional Drilling). Technologia ta umożliwia na znaczne ograniczenie długości trasy np. gazociągu wskutek ominięcia przeszkody terenowej np. rzeki, kanału. Ze względu na to, że w ośrodku gruntowym, w którym ma być wykonany rurociąg / przewiert HDD, mogą występować obiekty (np. głazy narzutowe) lub istnieć niesprzyjające formacje geologiczne mogące wpłynąć na lokalizację zaprojektowanego otworu badawczego albo wręcz uszkodzić sprzęt wiercący, bardzo istotne jest dokładne rozpoznanie trasy przewiertu/gazociągu. Specjalistyczne badania geofizyczne i geologiczne, pomimo dodatkowych kosztów, pozwalają jednak zoptymalizować pracę oraz zredukować ryzyko powstania awarii sprzętu.

GeoSpectrum - Badania georadarowe dla wykrycia potencjalnych kolizji na trasie projektowanego płytkiego przewiertu poziomego pomiędzy wykopami wraz z mapowaniem infrastruktury

Badania georadarowe dla wykrycia potencjalnych kolizji na trasie projektowanego płytkiego przewiertu poziomego pomiędzy wykopami wraz z mapowaniem infrastruktury

GeoSpectrum - Pomiary oporności gruntu metodą sondowania elektrooporowego układem Wennera dla potrzeb projektowanego gazociągu

Pomiary oporności gruntu metodą sondowania elektrooporowego układem Wennera dla potrzeb projektowanego gazociągu

GeoSpectrum - Badania gruntu przy rurociągach i instalacjach tlenowych w celu określenia stref rozluźnień za pomocą metody sejsmiki inżynierskiej
GeoSpectrum - Weryfikacja anomalii sejsmicznych i określenie parametrów geotechnicznych we wskazanych przez badania geofizyczne miejscach

Kompleksowe badania gruntu przy rurociągach i instalacjach tlenowych w celu określenia stref rozluźnień za pomocą metody sejsmiki inżynierskiej (po lewej) oraz weryfikacja anomalii sejsmicznych i określenie parametrów geotechnicznych we wskazanych przez badania geofizyczne miejscach (po prawej)

GeoSpectrum - Badania wielokanałowe GPR w celu ustalenia optymalnego korytarza dla nowoprojektowanego przewiertu HDD pod dodatkowe kable energetyczne

Badania wielokanałowe GPR w celu ustalenia optymalnego korytarza dla nowoprojektowanego przewiertu HDD pod dodatkowe kable energetyczne

GeoSpectrum - Badania mikrosejsmiczne dla rozpoznania ośrodka gruntowo-skalnego przy rzece w miejscu planowanego głębokiego przewiertu HDD

Badania mikrosejsmiczne dla rozpoznania ośrodka gruntowo-skalnego przy rzece w miejscu planowanego głębokiego przewiertu HDD

ZALETY I ZASTOSOWANIE METOD GEOFIZYCZNYCH DLA POTRZEB WYKONANIA PRZEWIERTÓW STEROWANYCH HDD

Badania geologiczno-geotechniczne pozwalają na punktową ocenę struktury i stanu podłoża:

  • badania nieniszczące (nieinwazyjne),
  • ciągłe rozpoznanie ośrodka, wysoka dokładność badań oraz szybkość prowadzonych pomiarów,
  • relatywnie niski koszt wykonania badań w porównaniu z ewentualnymi kosztami napraw sprzętu wiercącego,
  • możliwość pomiarów w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych,
  • często wstępna lokalizacja podziemnych obiektów w terenie,
  • lokalizacja obcych obiektów w gruncie np. głazy, zbiorniki, fundamenty,
  • określenie występowania warstw litologicznych np. glin, piasków, żwirów,
  • określenie położenia i kształtu twardego podłoża.

Nasza oferta