Wyniki sondowanie CPTu

Wyniki sondowania statycznego z pomiarem ciśnienia porowego